Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administracja skarbowa

II stopnia
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry urzędników potrafiących funkcjonować na wszystkich szczeblach organów zajmujących się wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań o charakterze podatkowym.

Program nauczania realizowany w ramach tej specjalizacji pozwala na poznanie wszelkich działań związanych z budżetem państwa oraz długiem narodowym. Integralną częścią edukacji jest materia prawa finansowego, systemu podatkowego, celnego i dewizowego wzbogacona o dziedzinę wykroczeń i przestępstw karnoskarbowych.

Ukończenie tej specjalności pozwala na uzyskanie wiedzy, z zakresu polityki finansowej państwa im jej realizacji przez struktury administracji publicznej, predestynującej do podejmowania zatrudnienia w sektorze finansów publicznych.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja skarbowa
Administracja skarbowa – instytucje i organy państwowe zajmujące się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań podatkowych oraz prowadzeniem dochodzeń i orzekaniem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
Polityka Prywatności