Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent Zarządzania posiada wiedzę dotyczącą istoty i prawidłowości problemów funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wykorzystuje umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z działalnością organizacji oraz planowania optymalnej strategii działalności firmy i jej dalszego rozwoju. Potrafi prowadzić własną działalność gospodarczą. Jest przygotowany do zarządzania finansami w firmie. Stosuje takie umiejętności jak skuteczne komunikowanie się, negocjowanie, nie obce są mu również problemy umiędzynarodowienia i globalizacji działalności gospodarczej.

Ocena programowa PKA

Data: 2016-11-03
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku zarządz

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród 6 przyjętych przez Komisję kryteriów jakościowych oceny programowej kryterium jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, oraz prowadzenie badań naukowych otrzymało ocenę „wyróżniająco”. Pozostałe kryteria uzyskały ocenę „w pełni”.
Zarządzanie - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent powinien posiadać umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności