Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Komunikacja społeczna

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność komunikacja społeczna stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na profesjonalistów zarówno w polityce, jak i mediach oraz organizacjach społecznych. Procesy zachodzące we współczesnym świecie wymagają szerokiej wiedzy z zakresu m. in. polityki, gospodarki itp. Wiedza jednak nie jest już wystarczającym atutem w procesie skutecznego działania. Dlatego też celem specjalności komunikacja społeczna jest wyposażenie studenta w umiejętności niezbędne do skutecznego działania i komunikowania się. Wyposażenie w umiejętności interpersonalne. Ponadto, specjalność umożliwi studentowi rozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, poznanie historycznych uwarunkowań oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.
Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
komunikacja społeczna
Komunikacja społeczna – proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi, mający na celu dynamiczne kształtowanie, modyfikację bądź zmianę wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na nie podmiotów. W komunikacji społecznej nadawca często w przekazie medialnym wykorzystuje znane mu środki perswazji lub manipulacji medialnej w celu wywołania określonego zachowania u odbiorcy.
Polityka Prywatności