Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie transportem lotniczym

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie ma zaawansowaną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarujących, w tym przedsiębiorstw, organizacji.

Absolwent specjalności Transport lotniczy zdobywa rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i eksploatacji infrastruktury transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu lotniczego, niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu lotniczego, zarządzania i sterowania ruchem, zwłaszcza lotniczym.

Absolwent zdobywa także wiedzę i umiejętności w zakresie zintegrowanych systemów logistycznych i transportowych, w tym łańcuchów transportowych w podróżach lotniczych, a także w transporcie ładunków drogami lotniczymi. Istotnym uzupełnieniem wiedzy i umiejętności technicznych są elementy prawa, polityki transportowej, ekonomiki i marketingu. Dużą wartość ma także przekazana wiedza z zakresu rynku pracy, możliwości uczestniczenie w procesach podejmowania decyzji strategicznych oraz umiejętność doboru procedur związanych z wykorzystaniem wybranych zaawansowanych metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji. Zna kluczowe przepisy, dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie organizacji wybranych sektorów oraz funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego.

Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych oraz innych uwarunkowań działalności, w tym działalności inżynierskiej inżynierskiej.

Absolwent wykazuje się umiejętnością pracy w zespole, umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować w zarządzaniu mierniki dokonań przedsiębiorstwa/organizacji, potrafi posługiwać się wybranymi elementami metodycznymi w procesach kierowania projektami na różnych poziomach.

Dzięki bardzo dobremu wykształceniu w zakresie transportu lotniczego, absolwenci są przygotowani do pracy w portach lotniczych, w specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej, w tym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają prowadzenie własnej działalności, podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenie
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności