studiamagisterskie.info
Warszawa, Polska

Architektura

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2019-12-12
inne oceny
Studia II stopnia na stronie WSEiZ:
wseiz.pl/studia-ii-stopnia
Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł magistra inżyniera architekta.

Studia trwają 1,5 roku (trzy semestry). Prowadzone są w systemie stacjonarnym 9zajęcia w dni powszednie) i niestacjonarnym (zajęcia w sobotę i niedzielę).

Wydział Architektury WSEiZ - jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i drugi w Polsce - decyzją MNiSW otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura. Studia kończą się tytułem magistra inżyniera architekta, niezbędnego do otrzymania pełnych uprawnień architektonicznych.

Warunki przyjęć na studia II-go stopnia kierunek Architektura
Wymagany tytuł zawodowy:
inżynier architekt, inżynier, magister inżynier.
Dopuszczalne kierunki ukończonych studiów:
Architektura i Urbanistyka oraz inne, których program nauczania zawiera minimum 60% obowiązującego na kierunku Architektura (I stopień studiów) wg standardów ministerialnych (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury).

Absolwenci  mogą podjąć działalność twórczą w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego w istniejących pracowniach architektonicznych lub założyć własną działalność z zakresu projektowania architektonicznego. Znajdują zatrudnienie m.in. w: wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej, pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanych czy agencjach reklamowych. Pracują przy organizacji wystaw, targów oraz projektowaniu scenografii.


Przykłady zawodów

Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie wyników prac z innych dziedzin: inżynierii budowlanej, materiałowej i sanitarnej, ergonomii, socjologii, psychologii, ekonomiki budownictwa itp.

Dodatkowe informacje

Architektura
Architektura (łac. architectura, od architector – buduję) – ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych.
Architektura
Architektura to inspirujący klimat i piękno. To pasja tworzenia dla ludzi w kontekście czasu i miejsca, natury i kultury.
Autor: Tomasz Konior, koniorstudio.pl
Architektura
Postrzegam świat jako coś otwartego, owianego tajemnicą, której żadna nauka nigdy nie odkryje. Architektura odgrywa podstawową rolę w rozumieniu wielu spraw, ponieważ dostarcza przestrzeni do oglądania nieba, ulicy, innych ludzi wchodzących przez drzwi.
Autor: Daniel Libeskind
Architektura
Prawdziwa architektura jest rzeźbiarstwem.
Autor: Waldemar Łysiak

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Architektura - WSEiZ, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201489
rok 201565
rok 201660
rok 2017109
rok 201876
rok 201994
rok 202071
rok 202169
Liczba absolwentów
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Architektura - WSEiZ, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 20151,7%
absolwenci z roku 20161,7%
absolwenci z roku 20172,8%
absolwenci z roku 20189,2%
absolwenci z roku 20191,8%
absolwenci z roku 20202,8%
absolwenci z roku 20211,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - WSEiZ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku8,1%5,8%4,2%5,0%4,2%6,4%2,9%3,0%
w II roku6,9%4,4%2,6%4,0%3,7%1,0%1,3%
w III roku4,1%1,9%2,6%2,0%4,0%1,5%
w IV roku3,0%2,6%4,6%2,1%2,0%
w V roku4,6%3,2%3,2%1,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - WSEiZ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,950,770,670,701,052,241,000,69
w II roku0,810,780,610,540,760,150,74
w III roku0,840,460,450,431,100,27
w IV roku0,710,760,710,370,60
w V roku0,841,080,440,46
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Architektura - WSEiZ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,2513,08
absolwenci z roku 20154,047,53
absolwenci z roku 20164,319,29
absolwenci z roku 20172,349,26
absolwenci z roku 20181,673,40
absolwenci z roku 20192,956,80
absolwenci z roku 20202,113,93
absolwenci z roku 20210,852,54
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - WSEiZ, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201487,0%60,3%32,2%
abs. z roku 201580,8%60,5%22,8%
abs. z roku 201690,0%55,0%30,0%
abs. z roku 201781,7%51,4%41,3%
abs. z roku 201884,2%64,5%26,3%
abs. z roku 201979,0%49,6%36,2%
abs. z roku 202080,3%50,7%29,6%
abs. z roku 202178,3%50,7%33,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Architektura - WSEiZ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca72,5%69,7%82,8%72,3%76,2%72,9%71,9%71,4%
umowa o pracę44,4%51,1%48,1%38,7%58,4%44,2%45,9%44,3%
samo­zatrudnienie28,3%17,9%25,4%36,0%24,2%32,0%23,4%25,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - WSEiZ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 494 zł3 805 zł3 041 zł3 742 zł3 688 zł4 982 zł3 336 zł4 791 zł
w II roku2 507 zł4 068 zł4 001 zł4 079 zł3 705 zł4 869 zł4 102 zł
w III roku3 101 zł4 031 zł4 522 zł4 417 zł4 382 zł5 439 zł
w IV roku2 957 zł4 357 zł4 845 zł5 194 zł4 765 zł
w V roku3 038 zł4 776 zł5 288 zł6 508 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - WSEiZ, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 621 zł4 125 zł3 338 zł4 044 zł3 827 zł4 848 zł3 424 zł5 344 zł
w II roku2 557 zł4 403 zł3 999 zł4 196 zł3 822 zł4 912 zł4 431 zł
w III roku2 838 zł4 289 zł4 502 zł4 575 zł4 427 zł5 465 zł
w IV roku2 909 zł4 871 zł5 221 zł5 336 zł4 874 zł
w V roku3 123 zł5 084 zł5 462 zł6 737 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - WSEiZ, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,630,850,690,810,760,940,550,75
w II roku0,630,890,870,840,700,840,63
w III roku0,720,810,900,840,770,85
w IV roku0,640,810,870,930,74
w V roku0,600,830,861,03
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSEiZ, Architektura (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel. (22) 825-80-34/35
fax: (22) 825-80-31
Informator rekrutacyjny

Polityka Prywatności