państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Wrocław, Polska

Praca socjalna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku praca socjalna jest doskonalenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie niesienia pomocy i wsparcia w radzeniu sobie z sytuacjami problemowymi, we współczesnej rzeczywistości. Będę to specjaliści, którzy potrafią dokonać diagnozy społecznej, zorganizować i monitorować działanie interwencyjne i pomocowe, oraz dostrzegają i wykorzystują potencjał środowiska lokalnego.

Na kierunku praca socjalna studenci zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie rozumienia, wyjaśniania zjawisk społecznych oraz prowadzenia badań w środowisku własnej aktywności zawodowej. Staną się świadomi swoich możliwości i ograniczeń poznawczych i praktycznych, będą mieli możliwość kształtowania umiejętności diagnozowania, prognozowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych.

Skutecznie i w zgodzie ze standardami zawodowymi i etycznymi będą potrafili wdrażać programy profilaktyczne, pomocowe i naprawcze. Zdobycie rzetelnej wiedzy, będzie gwarantowało skuteczny poziom jego komunikacji z otoczeniem oraz podejmowanie współpracy w grupie pracowników socjalnych i innych służb publicznych zaangażowanych w różnorodne działania w ramach szeroko pojętej pomocy społecznej.

Dodatkowe informacje

Praca socjalna
Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Praca socjalna - DSW, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201431
rok 201524
rok 201616
rok 201723
Liczba absolwentów
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Praca socjalna - DSW, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201429,0%
absolwenci z roku 201525,0%
absolwenci z roku 20166,2%
absolwenci z roku 20174,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - DSW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,8%4,9%14,1%0,4%
w II roku2,4%1,0%9,9%
w III roku2,4%0,3%
w IV roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - DSW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,090,742,330,04
w II roku0,400,162,08
w III roku0,610,04
w IV roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Praca socjalna - DSW, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20140,000,55
absolwenci z roku 20150,382,25
absolwenci z roku 20160,133,00
absolwenci z roku 20170,650,71
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - DSW, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201496,8%93,5%0,0%
abs. z roku 2015100,0%91,7%0,0%
abs. z roku 201693,8%87,5%0,0%
abs. z roku 2017100,0%91,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Praca socjalna - DSW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca92,5%93,1%80,7%96,0%
umowa o pracę88,7%85,4%64,6%87,3%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - DSW, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku3 142 zł2 738 zł2 522 zł2 721 zł
w II roku3 426 zł3 077 zł2 880 zł
w III roku3 712 zł3 423 zł
w IV roku4 037 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - DSW, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku3 143 zł2 724 zł2 612 zł2 694 zł
w II roku3 362 zł2 941 zł3 109 zł
w III roku3 695 zł3 348 zł
w IV roku4 012 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - DSW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,890,710,660,69
w II roku0,930,760,67
w III roku0,960,79
w IV roku0,98
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
DSW, Praca socjalna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności