Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Toruń, Polska

Pedagogika sądowniczo-penitencjarna

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

  • Pedagogika penitencjarna
  • Psychologia sądowa i penitencjarna z metodyką
  • Penologia i podstawy prawa karnego
  • Metodyka pracy resocjalizacyjno-penitencjarnej

Praca dla Ciebie:

  • Zespoły kuratorskiej służby sądowej,
  • Zakłady poprawcze i karne,
  • Areszty śledcze,
  • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Absolwent tej specjalności nabędzie umiejętności związane z prowadzeniem oddziaływań profilaktyczno-prewencyjnych, resocjalizacyjno-penitencjarnych i postpenitencjarnych sprzyjających readaptacji oraz reintegracji społecznej osób skazanych. Co więcej nabędzie miękkie i twarde umiejętności w zakresie metodyki postępowania w tym zakresie, a także zdobędzie niezbędną wiedzę oraz kompetencje do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, które weszły w konflikt z prawem karnym.

Dodatkowe informacje

Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Polityka Prywatności