Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

  • Teoretyczne i metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Pedagogika rodziny i poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze z metodyką
  • Diagnoza potrzeb opiekuńczo-wychowawczych
  • Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych z metodyką

Praca dla Ciebie:

placówki wsparcia dziennego (opiekuńcze, specjalistyczne); placówki opiekuńczo-wychowawcze (socjalizacyjne, ośrodki interwencyjne, pomocowe); poradnie psychologiczno-pedagogiczne, domy małego dziecka, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki i domy pomocy społecznej dla osób starszych, dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ofiar przemocy w rodzinie. Praca na stanowiskach: wychowawcy, opiekuna dziecięcego, pedagoga szkolnego.

Przykłady zawodów

Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .

Dodatkowe informacje

Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika opiekuńcza – dział pedagogiki. Opisuje, wyjaśnia i optymalizuje szeroko rozumianą działalność opiekuńczo-wychowawczą, podejmowaną wobec dzieci i młodzieży do czasu uzyskania przez nich względnej samodzielności życiowej.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Polityka Prywatności