Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Pedagogika szkoły z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do diagnozowania zaburzeń i organizowania procesu socjoterapeutycznego z użyciem różnorakich form i metod pracy. Wyposażony zostanie również w szereg umiejętności niezbędnych do planowania i organizowania wczesnej oraz systematycznej pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym uzależnieniem, niedostosowaniem społecznym lub nieprawidłowym rozwojem.

Przykładowe przedmioty:

  • Pedagogika szkoły
  • Diagnostyka i terapia pedagogiczna
  • Socjoterapia
  • Problematyka uzależnień z oddziaływaniem profilaktycznym

Praca dla Ciebie:

  • Ośrodki interwencji kryzysowej,
  • schroniska dla nieletnich,
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
  • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
  • szkoły i placówki edukacyjno-profilaktyczne,
  • schroniska dla nieletnich, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne.

Przykłady zawodów

Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły (placówki) oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Dodatkowe informacje

Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Polityka Prywatności