Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Nowoczesna bankowość i ubezpieczenia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Twoja wiedza i umiejętności:

 • umiejętność dokonania oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych (scoring)
 • analizowanie rynku produktów finansowych
 • umiejętność analizy, planowania inwestycji, rozwiązywania problemów finansowych i doradztwa
 • rozróżnianie ubezpieczeń ze względu na rodzaj zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową
 • identyfikacja i ocena ryzyka w przedsiębiorstwach oraz wybór właściwych metod panowania nad ryzykiem
 • zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 • sporządzanie analiz finansowych i biznes planów

Praca dla Ciebie:

 • doradca, opiekun klienta w instytucjach finansowych
 • doradca ubezpieczeniowy
 • pracownik publicznych instytucjach ubezpieczeniowych
 • doradca w firmach konsultingowych
 • specjalista w komórkach finansowych w różnych podmiotach gospodarczych
 • we wszelkiego rodzaju instytucjach mających do czynienia z usługami finansowymi (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze, firmy brokerskie), w korporacjach międzynarodowych oraz w sektorze publicznym
 • pracownik agencji konsultingowej lub własnej firmie świadczącej usługi finansowe i doradcze przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym
 • analityk finansowy
 • doradca klienta detalicznego i biznesowego

Przykłady zawodów

Prowadzi analizę porównawczą różnych systemów bankowych, z punktu widzenia ich adekwatności do warunków konkretnego kraju i skuteczności oddziaływania na równowagę pieniężną oraz rzeczowo-realną; analizuje cele oraz narzędzia polityki monetarnej państwa, ocenia jej wpływ na działalność banków komercyjnych i innych podmiotów gospodarczych; wskazuje na czynniki określające stosowanie konkretnych narzędzi polityki monetarnej; bada czynniki wpływające na podaż i popyt na pieniądz; stosuje właściwe procedury udzielania kredytów i zawierania innych umów banku z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi; analizuje sytuację podmiotów gospodarczych w celu oceny zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców; uczestniczy w planowaniu działalności banku komercyjnego oraz w pozyskiwaniu nowych klientów.

Dodatkowe informacje

Bankowość
Bankowość – nauka o przedsiębiorstwie bankowym i jego otoczeniu. Zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem systemu bankowego, produktów i operacji bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym.
Polityka Prywatności