Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Finanse w administracji publicznej

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Twoja wiedza i umiejętności:

 • poznanie ekonomicznych, organizacyjnych i finansowych aspektów funkcjonowania sfery publicznej, zarówno w wymiarze makro-, jak i mikroekonomicznym
 • uzyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora publicznego, teorii i praktyki polityki fiskalnej, programowania budżetowego, badania efektywności wydatków publicznych oraz zamówień publicznych.
 • sporządzanie analiz finansowych i biznes planów
 • znajomość mechanizmu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zastosowania w praktyce przepisów odnośnie zamówień publicznych
 • pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje publiczne np. ze środków europejskich, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego czy też przez emisję obligacji komunalnych

Praca dla Ciebie:

 • pracownik urzędu gminy
 • pracownik urzędu miasta
 • pracownik urzędu wojewódzkiego
 • pracownik urzędu skarbowego, izby skarbowej
 • pracownik urzędu kontroli skarbowej
 • pracownik NIK
 • pracownik przedsiębiorstw współpracujących z administracją publiczną

Dodatkowe informacje

Finanse
Finanse – w naukach ekonomicznych tym terminem określa się stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. W nauce o finansach termin finanse definiuje się jako zjawisko i procesy pieniężne, a mianowicie jest to ogół zjawisk pieniężnych będących wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi. Ponieważ jednak nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów, a chodzi o pieniądz jako miernik kategorii realnych, to pojęcie finansów obejmuje tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.
Polityka Prywatności