studiamagisterskie.info
Łódź, Polska

Administracja i zarządzanie w sferze publicznej

II stopnia
Kierunek: Politologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/politologia
Program tej specjalności powstał w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się rynku pracy, a także w związku z wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na kompetentnych specjalistów w zakresie zarządzania w obszarze sfery publicznej jako nowej administracji dostosowanej dla potrzeb kraju w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. Absolwenci ze specjalnością administracja i zarządzanie w sferze publicznej będą przygotowani do podjęcia pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach politycznych, jak również w instytucjach towarzyszących funkcjonowaniu administracji publicznej. Program studiów II stopnia jest tak skonstruowany, aby absolwenci z uwagi na posiadane umiejętności potrafili rozwiązywać problemy zawodowe w zakresie administrowania oraz zarządzania przedsięwzięciami w sferze publicznej oraz żeby potrafili komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnie posługiwać się dostępnymi informacjami, środkami informatycznymi. Absolwenci aktywnie uczestniczą w pracy projektowo-grupowej, dzięki czemu są predysponowani do sprawowania funkcji kierowniczych w gospodarce.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności