Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Administracja

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja i zarządzanie publiczne - profil specjalnościowy na kierunku Zarządzanie

Ocena programowa PKA

Data: 2014-03-06
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „administracja” na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe uzyskały ocenę ,,w pełni”, to znaczy kryteria odnoszące się do: koncepcji rozwoju ocenianego kierunku, celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, systemu wsparcia zapewnianego studentom w procesie uczenia się oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Administracja - studia II stopnia trwają przynajmniej 4 semestry. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU).

Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.