Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Fizjoterapia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2017-12-07
inne oceny
Kierunek Fizjoterapia przygotowuje do planowania i realizowania procesu fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu i narządów wewnętrznych, stosowania ćwiczeń leczniczych i zabiegów fizykoterapeutycznych, a także prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Dzięki poznaniu podstaw medycznych rehabilitacji studenci uzyskują niezbędne kwalifikacje do podjęcia pracy bezpośrednio po ukończeniu studiów. Absolwenci są kompetentnymi terapeutami z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz terapii manualnej.

Kim jest fizjoterapeuta?

Absolwent kierunku Fizjoterapia posiada praktyczne umiejętności przywracania sprawności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej w wyniku choroby lub urazów ciała. Kształtuje oraz podtrzymuje sprawność i wydolność osób niepełnosprawnych, a także rozwiązuje problemy związane z planowaniem, przeprowadzaniem i kontrolowaniem efektywności procesu rehabilitacji leczniczej. Fizjoterapeuta zajmuje się usprawnianiem kondycji fizycznej i psychicznej chorego, jego celem jest przywrócenie go w pełni lub przynajmniej częściowo do normalnego życia.

Kariera zawodowa Absolwenta

Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest spośród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a obserwowalny popyt na specjalistów z tego zakresu wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą. Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w szpitalach, klinikach, prywatnych ośrodkach, a także z powodzeniem może prowadzić własną działalność gospodarczą. Zdobyta podczas studiów wiedza pozwala podjąć pracę w sanatoriach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych oraz specjalistycznych placówkach, zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo.

Przykłady zawodów

Bada i leczy lub nadzoruje leczenie pacjentów z zaburzeniami neuromięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi oraz sercowo-naczyniowymi i oddechowymi,klasyfikując pacjentów do leczenia fizjoterapeutycznego. Stosuje leczenie czynnościowe i fizykalne; podejmuje działania profilaktyczne dla zapobiegania, leczenia lub zmniejszenia objawów, zarówno chorób somatycznych, jak i psychicznych.
Planuje, przeprowadza i kontroluje efektywność procesu rehabilitacji medycznej; ocenia stan osoby poddawanej zabiegom fizjoterapeutycznym oraz wykonuje badania niezbędne do programowania fizjoterapii; wydaje opinie i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia osób poddawanym fizjoterapii oraz jej przebiegu.

Dodatkowe informacje

Fizjoterapia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwenci powinni uzyskać wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi cho­rymi i niepełnosprawnymi oraz być na tyle sprawni fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami.

Od 1 października 2017 studia na kierunku fizjoterapia są możliwe tylko jako studia magisterskie jednolite. Studia II stopnia na kierunku fizjoterapia ostatecznie znikną w 2022 roku, więc najpóźniej można je rozpocząć w 2020 roku. Studia jednolite magisterskie obejmują co najmniej 300 punktów ECTS, w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz obejmują 6-miesięczną praktykę zawodową. Kończąc studia uzyskuje się tytuł zawodowy magistra, po którym należy zdać Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny z wynikiem pozytywnym.

Więcej informacji »
Fizjoterapia
Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT) jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją medyczną". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.
Polityka Prywatności