Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Kielce, Polska

Wychowanie fizyczne

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2015-01-08
inne oceny
Strona www uczelni: www.ws.edu.pl

Dodatkowe informacje

Wychowanie fizyczne - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwenci powinni posiadać zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych i przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, aby rozumieć i umieć kierować edukacją i uczestnictwem w kulturze fizycznej, w tym zespołami ludzkimi, samokształceniem i działaniami innowacyjnymi oraz formułowaniem i rozwiązywaniem problemów badawczych. Absolwenci powinni być przygotowani do pracy w: szkołach na wszystkich poziomach edukacji – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); instytucjach kultury fizycznej; administracji samorządowej i państwowej; organizacjach społecznych; instytucjach badawczych oraz instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej.
Wychowanie
Wychowanie – całokształt wpływów wychowawcy na wychowanka, który ma na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne (wf, WF) – zamierzone i świadome działanie ukierunkowane na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała (Wiesław Osiński, 2011)
Wychowanie fizyczne
Dusza ludzka nie podpada kalectwu, a wychowanie fizyczne jest ułożone dla szczęścia człowieka.
Źródło: Tadeusz Maszczak, Kultura fizyczna w edukacji osób niepełnosprawnych w: Pedagogika specjalna. Wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości pod redakcją Marii Chodkowskiej
Wychowanie
(…) przygotowanie do życia przez życie.
Autor: Owidiusz Decroly
Wychowanie
Wychowanie bezstresowe to nonsens. Człowiek musi się nauczyć żyć w świecie stresów.
Autor: Marek Michalak

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Wychowanie fizyczne - Wszechnica Świętokrzyska, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014100
rok 2015107
rok 201666
rok 201755
Liczba absolwentów
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Wychowanie fizyczne - Wszechnica Świętokrzyska, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20143,0%
absolwenci z roku 20152,8%
absolwenci z roku 20163,0%
absolwenci z roku 20173,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Wychowanie fizyczne - Wszechnica Świętokrzyska, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku17,4%11,5%15,5%9,4%
w II roku14,4%6,0%10,1%
w III roku9,5%4,0%
w IV roku6,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Wychowanie fizyczne - Wszechnica Świętokrzyska, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku1,321,261,571,09
w II roku1,310,801,34
w III roku0,890,73
w IV roku0,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Wychowanie fizyczne - Wszechnica Świętokrzyska, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,556,12
absolwenci z roku 20151,543,90
absolwenci z roku 20162,852,88
absolwenci z roku 20170,981,26
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Wychowanie fizyczne - Wszechnica Świętokrzyska, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201483,0%59,0%11,0%
abs. z roku 201589,7%70,1%12,1%
abs. z roku 201684,8%72,7%9,1%
abs. z roku 201790,9%70,9%7,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Wychowanie fizyczne - Wszechnica Świętokrzyska, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca67,2%77,4%73,9%79,9%
umowa o pracę47,2%59,8%58,8%59,4%
samo­zatrudnienie8,1%11,1%8,2%6,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Wychowanie fizyczne - Wszechnica Świętokrzyska, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku3 484 zł2 371 zł2 513 zł2 529 zł
w II roku3 678 zł3 093 zł2 944 zł
w III roku3 128 zł3 721 zł
w IV roku3 335 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Wychowanie fizyczne - Wszechnica Świętokrzyska, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 689 zł2 499 zł2 372 zł2 790 zł
w II roku2 632 zł2 713 zł2 812 zł
w III roku2 893 zł3 048 zł
w IV roku3 404 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Wychowanie fizyczne - Wszechnica Świętokrzyska, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,990,650,660,64
w II roku1,010,820,73
w III roku0,830,92
w IV roku0,82
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
Wszechnica Świętokrzyska, Wychowanie fizyczne (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności