Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Rzeźba

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2007-05-31
inne oceny
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ RZEŹBĘ?
Takie studia to okazja do rozwijania talentu, zdobywania umiejętności praktycznych dotyczą­cych warsztatu twórczego oraz rozległej wiedzy, między innymi dotyczącej teorii i historii sztuki.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ RZEŹBĘ NA UMK?
  • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków artystycznych w kraju,
  • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK, w gronie osób związanych z nim byli tak zna­komici artyści jak prof. Tymon Niesiołowski, prof. Bronisław Jamontt, prof. Tymon Niesiołowski czy prof. Adolf Ryszka,
  • studiowanie rzeźby pozwala uczyć się upra­wiania sztuki zarówno osadzonej w tradycji, jak i częstokroć stosującej najnowsze zdoby­cze techniki,
  • daje możliwość nabycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, historii etyki, estetyki oraz filozofii,
  • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
  • w Zakładzie Rzeźby istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń w języku: angielskim, francuskim i rosyjskim,
  • to kierunek wręcz elitarny, a niewielka grupa słuchaczy gwarantuje studentom na każdych zajęciach bliski kontakt z wykładowcami,
  • studenci rzeźby mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
  • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
  • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
Absolwent rzeźby to osoba świetnie przygoto­wana do samodzielnej działalności artystycznej. Może jednak też zatrudnić się jako scenograf, projektant sztuki użytkowej i wielu przedmiotów codziennego użytku, projektant wnętrz, doradca plastyczny, specjalista od rzeźby wspomagający konserwatorów zabytków. Po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może także zostać nauczycielem w szkole podstawowej i gimnazjum.

Dodatkowe informacje

Rzeźba - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu: historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, historii etyki, estetyki oraz filozofii. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w: instytucjach promocji i upowszechnienia kultury i sztuki oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Rzeźba
Rzeźba, rzeźbiarstwo – jedna z dyscyplin zaliczanych do sztuk plastycznych. Od malarstwa i grafiki odróżnia ją trójwymiarowość.
Rzeźba
Trzeba wziąć kawał marmuru i odrąbać wszystko, co w nim niepotrzebne.
Autor: Auguste Rodin
Rzeźba
Prawdziwa architektura jest rzeźbiarstwem.
Autor: Waldemar Łysiak
Polityka Prywatności