Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Kapłańska

Magisterskie jednolite
Kierunek: Teologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Kierunek studiów, jakim jest teologia posiada własną specyfikę. O teologii mówi się raczej w kategoriach mądrości niż tylko nauki. W ogólnym znaczeniu jest ona chrześcijańską wiedzą naukową o Bogu, człowieku, Objawieniu, wierze i zasadach moralnych. Z punktu widzenia akademickiego dziedzina ta zajmuje się badaniem źródeł wiary, ustalaniem i wartościowaniem prawd wiary i moralności.

W Wyższych Seminariach Duchownych włączonych do Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu przygotowują się kandydaci do kapłaństwa, którzy mają stać się członkami prezbiterium Kościoła Pelplińskiego, Toruńskiego i Włocławskiego.

Formacja intelektualna alumnów jest - obok ludzkiej, duchowej i pastoralnej - jednym z elementów przygotowania do kapłaństwa służebnego. Dlatego kandydat do seminarium duchownego powinien uświadamiać sobie, że zdobywanie wiedzy teologicznej jest połączone z kontemplacją Tego, Który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Liturgia Kościoła, a zwłaszcza Eucharystia, jest dla kandydata do kapłaństwa źródłem i szczytem życia i formacji. Zdobywanie wiedzy teologicznej oraz mądrości chrześcijańskiej dokonuje się nie tylko w sali wykładowej czy przy biurku, ale musi być dopełnione w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem. Celem formacji seminaryjnej jest, by alumni "na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa Nauczyciela, Kapłana i Pasterza wyrabiali się na prawdziwych duszpasterzy" (DFK 4; por. PDV 60-62). Seminarium duchowne jest "sercem diecezji". Jest środowiskiem, które w Kościele stanowi swoistą kontynuację "wspólnoty Apostołów zgromadzonych wokół Jezusa, słuchających Jego słów, przygotowujących się do przeżycia Paschy, oczekujących na dar Ducha, by podjąć powierzoną sobie misję" (PDV 60).

Stacjonarne 6-letnie jednolite studia magisterskie na specjalności kapłańskiej powinny prowadzić absolwenta do jego dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej oraz do zaangażowania apostolskiego. Przyszły teolog, aby mógł dobrze wypełnić swoje zadanie, musi dogłębnie poznać orędzie Boże, które przekazuje oraz adresatów, do których zostaje posłany. Warunkiem owocnej pracy jest także znajomość kontekstu społecznego, w jakim dokonuje się przekaz teologiczny. Z tej racji otrzymuje na Wydziale Teologicznym z jednej strony solidne przygotowanie filozoficzne i biblijno-teologiczne, a z drugiej - przyswaja sobie znajomość nauk pedagogiczno-katechetycznych. Ponadto winien posiąść umiejętność naukowego działania tzn. samodzielnego podejmowania zarówno prac badawczych, jak i spełniania różnorodnych funkcji jak: nauczyciel religii w szkole, moderator czy animator organizacji
i stowarzyszeń religijnych i eklezjalnych.

Polityka Prywatności