Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Prawo kanoniczne

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Na kierunku prawo kanoniczne student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego, prawa wyznaniowego, prawa rodzinnego, prawa własności.

Studia przygotowują do pracy w sądownictwie kościelnym w charakterze sędziego, adwokata, notariusza, promotora sprawiedliwości, obrońcy węzła małżeńskiego, audytora, doradcy prawnego, a także prawnika ze specjalizacją prawa kanonicznego w kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i w instytucjach finansowo-bankowych lub pracownika administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego.
Prawo kanoniczne - studia (jednolite) trwają przynajmniej 10 semestrów, ECTS≥300. Absolwent powinien posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego. Powinien wykazać się gruntowną wiedzą prawno-kanoniczną wymaganą do podjęcia samodzielnych zawodów, do których wykonywania prawo kościelne wymaga ukończonych studiów kanonistycznych. Powinien być przygotowany do aktywności jako pracownik administracji kościelnej. Powinien być przygotowany do działalności w sądownictwie kościelnym jako: sędzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego oraz w poradnictwie prawnym.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo kanoniczne
Prawo kanoniczne (łac. ius canonicum), prawo kościelne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.
Prawo
Nie chodzi o to, że Latynoamerykanie mają zakodowaną w genach anarchię. Raczej zawsze wyczuwali, iż prawa nie są po to, aby zagwarantować im sprawiedliwość, ale by chronić interesy mniejszości. W ich rozumieniu prawo to zasłona dymna, za którą przeprowadzane są różne ciemne interesy, aby klasy rządzące lub uprzywilejowane mogły się wzbogacić. To powoduje pogardliwy stosunek do prawa.
Autor: Mario Vargas Llosa
Prawo
Lampą jest nakaz, a światłem Prawo.
Źródło: Biblia Tysiąclecia, Prz 6:23
Prawo
Ten, który zgadza się na jakieś prawo, nie boi się sądu przywracającego go do porządku, w który wierzy. Ale największą katuszą dla człowieka jest być sądzonym bez prawa.
Autor: Albert Camus
Polityka Prywatności