Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Farmacja

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Studia na kierunku farmacja trwają 5 i pół roku. Program pierwszych dwóch lat obejmuje przed­mioty podstawowe (chemia nieorganiczna, organiczna i analityczna, farmacja fizyczna, botanika, fizjologia i anatomia człowieka, biochemia ogólna, informatyka i elementy matematyki wyższej) i ma na celu stworzenie teoretycznych podstaw do dalszych studiów (m. in. z zakresu chemii leków, farmakologii, toksykologii, farmakognozji, technologii postaci leku, biofarmacji, farmakoterapii, opieki far­ma­ceutycznej). Do zajęć obowiązkowych należą także przed­mioty jak język angielski i język łaciński (dotyczy tylko osób nie posiadających oceny z tego przed­miotu na świadectwie dojrzałości), wychowanie fizyczne, historia farmacji, filozofia, psychologia z socjologią oraz miesięczne praktyki wakacyjne w aptece ogólnodostępnej (po III roku) i w aptece szpitalnej (po IV roku).

Zajęcia fakultatywne, w których studenci biorą udział, mają na celu poszerzenie wiedzy związanej z produktami leczniczymi oraz ich stosowaniem. Sześciomiesięczny staż w aptekach (jedenasty semestr) jest integralnym elementem programu studiów i warunkuje uzyskanie tytułu magistra. Studia far­ma­ceutyczne przygotowują do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, w laboratoriach związanych z analizą leków, w przemyśle far­ma­ceutycznym. Absolwenci z zamiłowaniem do pracy badawczej mogą podjąć studia trzeciego stopnia lub pracę na uczelni oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych z farmacją.

Profil absolwenta

Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Po ukończeniu studiów są przygotowani do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej, a w szczególności do:

  • profesjonalnego sprawowania obowiązków farmaceuty w zakresie: sporządzania, wytwarzania i oceny jakości oraz tożsamości produktów leczniczych; wydawania oraz sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych; udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji odnośnie działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w warunkach racjonalizacji farmakoterapii; prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych oraz udziału w badaniach klinicznych, terapii monitorowanej stężeniem leku oraz monitorowaniu niepożądanych działań produktów leczniczych;
  • samodzielnego, twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji;
  • twórczej, partnerskiej współpracy zawodowej z pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia w zakresie inicjowania i wspierania działań prozdrowotnych;
  • bieżącej aktualizacji wiedzy i umiejętności fachowych z myślą o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w toku ciągłych szkoleń, kształcenia specjalizacyjnego oraz w trybie samokształcenia; nauczania i zarządzania w zakresie farmacji i dziedzin pokrewnych po spełnieniu wymogów określonych odrębnymi przepisami;
  • korzystania z wiedzy i umiejętności fachowych w pracy i życiu codziennym w oparciu o zasady etyki i deontologii, w warunkach poszanowania i przestrzegania prawa; kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk farmaceutycznych.

W trakcie studiów absolwenci powinni opanować umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami: ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem aptek ogólnodostępnych i szpitalnych; prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu, eksportu i obrotu hurtowego produktami leczniczymi i materiałami medycznymi; badawczo-rozwojowymi, inspekcyjnymi oraz administracyjnymi z dziedziny farmacji i ochrony zdrowia.

Ocena programowa PKA

Data: 2011-06-16
Ocena: pozytywna
Farmacja - studia (jednolite) trwają przynajmniej 11 semestrów, ECTS≥330. Absolwenci posiadają wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Są przygotowani do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej.
Farmacja
Farmacja, nauki farmaceutyczne – zespół nauk o lekach, a także nazwa kierunku studiów w szkołach wyższych. Nazwa pochodzi od wyrażenia ph-ar-maki, które w starożytnym języku egipskim znaczyło kto zapewnia bezpieczeństwo.
Polityka Prywatności