Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Analityka medyczna

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Studia stacjonarne na kierunku analityka medyczna trwają 5 lat. Absolwent uzyskuje tytuł magistra analityki medycznej. Program studiów obejmuje nauczanie przed­miotów podstawowych (chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, analiza instrumentalna, biofizyka, anatomia, histologia, fizjologia, biologia z genetyką, immunologia, biochemia, statystyka, higiena z epidemiologią, historia medycyny i farmacji, prawo medyczne, psychologia/socjologia), kierunkowych (patofizjologia, patomorfologia, biologia molekularna, biochemia kliniczna, analityka ogólna i technika pobierania materiału, organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych, diagnostyka parazytologiczna, chemia kliniczna, mikrobiologia, diagnostyka laboratoryjna, serologia grup krwi i transfuzjologia, hematologia laboratoryjna, cytologia kliniczna, immunopatologia, propedeutyka medycyny) oraz na V roku ćwiczenia specjalistyczne z metodologii badań naukowych.

Studentów obowiązuje udział w lektoratach z języków obcych nowożytnych oraz z języka łacińskiego (dotyczy tylko osób nie posiadających oceny z tego przed­miotu na świadectwie dojrzałości). W trakcie trwania studiów studenci odbywają praktyki zawodowe: po III roku (hematologia, mikrobiologia z parazytologią) oraz po IV roku (serologii grup krwi, chemia kliniczna).

Profil absolwenta

Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk analitycznych, medycznych, chemicznych i społecznych. Absolwent studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna powinien posiadać:

  • wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu podstawowych dyscyplin medycyny laboratoryjnej, obejmujących nauki biologiczne, chemiczne, medyczne i społeczne;
  • umiejętność profesjonalnego wykonywania czynności diagnosty laboratoryjnego zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej; umiejętność partnerskiej współpracy z lekarzami, farmaceutami oraz pozostałymi pracownikami zakładów ochrony zdrowia, w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych, prognostycznych i dotyczących monitorowania terapii;
  • umiejętność prowadzenia badań naukowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz upowszechniania ich wyników; wiedzę i umiejętności pozwalające, po spełnieniu wymogów określonych odrębnymi przepisami, na nauczanie i zarządzanie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Absolwent po uzyskaniu prawa samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w myśl Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej może być zatrudniony w medycznych laboratoriach diagnostycznych będących publicznymi lub niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, lub ich jednostkami organizacyjnymi. Ponadto może być zatrudniony w placówkach dydaktycznych i naukowo-badawczych.

Ocena programowa PKA

Data: 2006-10-05
Ocena: pozytywna
Analityka medyczna - studia (jednolite) trwają przynajmniej 10 semestrów, ECTS≥300. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną – w zakresie medycyny laboratoryjnej. Absolwenci są przygotowani do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej w zakresie: chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii, immunopatologii oraz toksykologii.
Polityka Prywatności