Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Analityka medyczna

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2006-10-05
inne oceny

Studia stacjonarne na kierunku analityka medyczna trwają 5 lat. Absolwent uzyskuje tytuł magistra analityki medycznej. Program studiów obejmuje nauczanie przed­miotów podstawowych (chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, analiza instrumentalna, biofizyka, anatomia, histologia, fizjologia, biologia z genetyką, immunologia, biochemia, statystyka, higiena z epidemiologią, historia medycyny i farmacji, prawo medyczne, psychologia/socjologia), kierunkowych (patofizjologia, patomorfologia, biologia molekularna, biochemia kliniczna, analityka ogólna i technika pobierania materiału, organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych, diagnostyka parazytologiczna, chemia kliniczna, mikrobiologia, diagnostyka laboratoryjna, serologia grup krwi i transfuzjologia, hematologia laboratoryjna, cytologia kliniczna, immunopatologia, propedeutyka medycyny) oraz na V roku ćwiczenia specjalistyczne z metodologii badań naukowych.

Studentów obowiązuje udział w lektoratach z języków obcych nowożytnych oraz z języka łacińskiego (dotyczy tylko osób nie posiadających oceny z tego przed­miotu na świadectwie dojrzałości). W trakcie trwania studiów studenci odbywają praktyki zawodowe: po III roku (hematologia, mikrobiologia z parazytologią) oraz po IV roku (serologii grup krwi, chemia kliniczna).

Profil absolwenta

Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk analitycznych, medycznych, chemicznych i społecznych. Absolwent studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna powinien posiadać:

  • wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu podstawowych dyscyplin medycyny laboratoryjnej, obejmujących nauki biologiczne, chemiczne, medyczne i społeczne;
  • umiejętność profesjonalnego wykonywania czynności diagnosty laboratoryjnego zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej; umiejętność partnerskiej współpracy z lekarzami, farmaceutami oraz pozostałymi pracownikami zakładów ochrony zdrowia, w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych, prognostycznych i dotyczących monitorowania terapii;
  • umiejętność prowadzenia badań naukowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz upowszechniania ich wyników; wiedzę i umiejętności pozwalające, po spełnieniu wymogów określonych odrębnymi przepisami, na nauczanie i zarządzanie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Absolwent po uzyskaniu prawa samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w myśl Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej może być zatrudniony w medycznych laboratoriach diagnostycznych będących publicznymi lub niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, lub ich jednostkami organizacyjnymi. Ponadto może być zatrudniony w placówkach dydaktycznych i naukowo-badawczych.

Przykłady zawodów

Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Dodatkowe informacje

Analityka medyczna - studia (jednolite) trwają przynajmniej 10 semestrów, ECTS≥300. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną – w zakresie medycyny laboratoryjnej. Absolwenci są przygotowani do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej w zakresie: chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii, immunopatologii oraz toksykologii.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Analityka medyczna - UJ, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201432
rok 201533
rok 201630
Liczba absolwentów
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Analityka medyczna - UJ, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 201415,6%
absolwenci z roku 20156,1%
absolwenci z roku 201620,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Analityka medyczna - UJ, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku19,8%5,3%3,6%
w II roku1,3%0,0%
w III roku1,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Analityka medyczna - UJ, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1,560,630,48
w II roku0,200,00
w III roku0,17
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Analityka medyczna - UJ, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,728,97
absolwenci z roku 20154,036,57
absolwenci z roku 20163,254,32
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Analityka medyczna - UJ, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201490,6%68,8%0,0%
abs. z roku 201587,9%75,8%0,0%
abs. z roku 201690,0%83,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Analityka medyczna - UJ, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca65,9%70,5%69,7%
umowa o pracę40,1%52,8%57,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Analityka medyczna - UJ, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 770 zł2 146 zł2 046 zł
w II roku2 689 zł2 647 zł
w III roku3 140 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Analityka medyczna - UJ, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 983 zł2 321 zł2 138 zł
w II roku2 917 zł2 754 zł
w III roku3 345 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Analityka medyczna - UJ, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,520,580,52
w II roku0,770,68
w III roku0,85
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UJ, Analityka medyczna (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności