państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Tyflopedagogika

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.aps.edu.pl/rekrutacja/pedagogika-specjalna/
Specjalność nauczycielska.
Tyflopedagogika (stacjonarne) - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w różnym wieku. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: psychologii osób z niepełnosprawnością wzroku, funkcjonalnej oceny ich potrzeb i możliwości, orientacji przestrzennej i samodzielnego przemieszczania się , rehabilitacji wzroku słabowidzących, brajla i technologii wspomagających edukację i rehabilitację, adaptacji otoczenia fizycznego i materiałów edukacyjnych oraz metodyki kształcenia specjalnego. Będą potrafili wspierać osoby z niepełnosprawnością wzroku i reprezentować ich interesy, aby przeciwdziałać marginalizowaniu tych osób.

Przykłady zawodów

Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Polityka Prywatności