państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Logopedia

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.aps.edu.pl/rekrutacja/pedagogika-specjalna/
Specjalność nauczycielska.
Logopedia (stacjonarne) - absolwenci zdobędą wiedzę w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i lingwistycznych podstaw dziedziny zajmującej się zaburzeniami w językowym porozumiewaniu się, poznają normy rozwoju mowy, będą potrafili rozpoznać nieprawidłowości w tym zakresie oraz realizować profilaktykę logopedyczną. Otrzymają wiedzę na temat różnych form patologii mowy (uwzględniającą wiedzę dotycząca zaburzeń wymowy) oraz stanów opóźnionego rozwoju mowy, opanują umiejętności praktyczne w zakresie: prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych, diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami wymowy (dyslalii) oraz zajęć mających na celu likwidowanie trudności w czytaniu i pisaniu (pozostających w związku z zaburzeniami mowy), zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii osób z zaburzeniami w komunikacji językowej pochodzenia mózgowego, (np. z dyzartrią, afazją, spektrum autyzmu oraz z zaburzeniami sprzężonymi), obwodowego (np. zaburzeń będących skutkiem uszkodzeń narządu słuchu lub zmian w narządzie głosu) oraz środowiskowego. Zdobędą więc kwalifikacje z zakresu diagnozowania logopedycznego, programowania terapii oraz jej realizacji u osób z poważnymi zaburzeniami w komunikacji językowej o różnorodnej etiologii i patomechanizmie oraz otrzyma wstępne przygotowanie do prowadzenia wczesnej interwencji logopedycznej. Będą posiadać umiejętności przeprowadzania diagnozy różnicowej. Poznają także sposoby rozpoznawania dysfagii (zaburzeń w połykaniu) i postępowania terapeutycznego w tych przypadkach, czyli problematykę włączoną w zakres kompetencji logopedy w krajach Unii Europejskiej. Absolwenci zostaną przygotowani do usprawniania osób w różnym wieku: od noworodkowego po wiek starczy. Będą posiadać umiejętności współpracy w tym zakresie z innymi specjalistami: lekarzami, psychologami, fizjoterapeutami, itp. Po ukończeniu studiów absolwenci posiadać będą przygotowanie do zajmowania stanowiska logopedy w placówkach oświatowych: w przedszkolach, także specjalnych; w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, także specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej; zajmuje się korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem języka, profilaktyką i likwidowaniem zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie (różnego rodzaju czynnikami patologicznymi), a także rehabilitacją mowy po wypadkach i urazach.
Organizuje pomoc logopedyczną na terenie szkoły (placówki), zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy; prowadzi badania diagnostyczno-prognostyczne oraz zajęcia logopedyczne, mające na celu likwidację lub ograniczenie zakłóceń komunikacji językowej w zakresie mowy głośnej i pisma; prowadzi działania profilaktyczne oraz współpracuje z najbliższym środowiskiem dzieci i młodzieży, w celu osiągnięcia trwałego sukcesu terapeutycznego, dba o sprawność językową dzieci i młodzieży z zaburzoną komunikacją językową.

Dodatkowe informacje

Logopedia
Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).
Polityka Prywatności