Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Kierunek lekarski

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent jest przygotowany do prowadzenie profesjonalnej opieki medycznej, udzielania pierwszej pomocy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i leczniczego, a także w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej. Jest osobą przygotowaną do prowadzenia postępowania klinicznego opartego na naukowych podstawach, respektującą zasady humanitaryzmu.

Ocena programowa PKA

Data: 2017-10-26
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Lekarski z Oddziałem
Nauczania w Języku Angielskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia,
oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku lekarskim jednolitych studiów magisterskich
o profilu praktycznym. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom
jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.


Kryteria: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program
kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, skuteczność
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, kadra prowadząca proces
kształcenia, infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia, opieka nad studentami
oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia uzyskały ocenę w pełni.
Kryterium umiędzynarodowienie procesu kształcenia otrzymało ocenę wyróżniającą,
a kryterium współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia ocenę
zadowalającą.
Kierunek
Kierunek – klasa abstrakcji relacji równoległości prostych, półprostych, odcinków i wektorów.
Polityka Prywatności