Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Kierunek lekarski

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
I Wydział Lekarski

Studia trwają 6 lat tj. 12 semestrów. Liczba godzin zajęć jest nie mniejsza niż 5700. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 360.

Sylwetka absolwenta:
Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu LEK (Lekarskiego Egzaminu Końcowego) absolwent może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej, udzielania pomocy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i leczniczego, a także w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej.

Ocena programowa PKA

Data: 2018-03-08
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku lekarskim jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Kryteria: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, współpraca z otoczeniem społeczno- gospodarczym w procesie kształcenia, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, uzyskały ocenę w pełni. Natomiast kryteria kadra prowadząca proces kształcenia, infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia, a także opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia, otrzymały ocenę wyróżniającą.
Kierunek
Kierunek – klasa abstrakcji relacji równoległości prostych, półprostych, odcinków i wektorów.
Polityka Prywatności