Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Białystok, Polska

Lekarsko-dentystyczny

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia na kierunku Lekarsko – Dentystycznym trwają 5 lat (10 semestrów), po czym odbywa się rok stażu podyplomowego i kończy: Lekarsko – Dentystycznym Egzaminem Państwowym. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł lekarza dentysty.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu medycyny oraz nauk przyrodniczych i zaawansowaną wiedzę z zakresu stomatologii. Jest przygotowany do prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej; planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, pracy w instytutach naukowo – badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych oraz prowadzenia praktyki lekarza dentysty – po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.


Ocena programowa PKA

Data: 2017-10-26
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku lekarsko - dentystycznym jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej./

Kryteria: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, współpraca z otoczeniem społeczno- gospodarczym w procesie kształcenia, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia, uzyskały ocenę w pełni. Natomiast kryteria kadra prowadząca proces kształcenia, a także opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia, otrzymały ocenę wyróżniającą.
Lekarsko-dentystyczny - studia (jednolite) trwają przynajmniej 10 semestrów, ECTS≥300.Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu medycyny oraz nauk przyrodniczych i zaawansowaną wiedzę z zakresu stomatologii. Są przygotowani do: prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej; planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej; postępowania klinicznego opartego na wiedzy i respektującego zasady humanitaryzmu; prowadzenia badań oraz upowszechniania ich wyników.
Polityka Prywatności