Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Rzeźba

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.asp.gda.pl

Ocena programowa PKA

Data: 2014-09-04
Ocena: wyróżniająca
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż wysoki poziom kształcenia prowadzonego na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku „rzeźba” na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny wyróżniającej. Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów oceny programowej kryteria odnoszące się do: koncepcji rozwoju kierunku, celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, prowadzenia badań naukowych (działalności artystycznej) oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia zostały spełnione na ocenę „wyróżniająco”, a kryterium odnoszące się do systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się zostało spełnione na ocenę „w pełni”.
Rzeźba - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu: historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, historii etyki, estetyki oraz filozofii. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w: instytucjach promocji i upowszechnienia kultury i sztuki oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Rzeźba
Rzeźba, rzeźbiarstwo – jedna z dyscyplin zaliczanych do sztuk plastycznych. Od malarstwa i grafiki odróżnia ją trójwymiarowość.
Rzeźba
Prawdziwa architektura jest rzeźbiarstwem.
Autor: Waldemar Łysiak
Rzeźba
Trzeba wziąć kawał marmuru i odrąbać wszystko, co w nim niepotrzebne.
Autor: Auguste Rodin

Studia w Trójmieście


Studia w sąsiednim województwie
uwm_220_pl.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności