Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Cywilistyczna

Magisterskie jednolite
Kierunek: Prawo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Na zajęciach w ramach tej specjalności student: samodzielnie odnajduje przepisy prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i dokonuje ich analizy; przewiduje skutki prawne przyjętych rozstrzygnięć oraz potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy natury prawnej dotyczące spraw majątkowych w rodzinie i z prawa cywilnego, budując jednocześnie dobrą relację z klientem; sprawnie posługuje się orzecznictwem sądowym przy rozwiązywaniu nietypowych spraw z zakresu prawa cywilnego sensu largo i prawa pracy; jest przygotowany do odbycia każdego rodzaju aplikacji – sędziowskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej czy też prokuratorskiej; ma wykształconą zdolność logicznego i krytycznego myślenia z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; jest przygotowany do świadomego oraz odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym; rozumie potrzebę stałego aktualizowania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności, a także permanentnego monitorowania zmian legislacyjnych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego – również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.
Polityka Prywatności