Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Prawo

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: prawne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Absolwent kierunku prawa jest przygotowany do rozumienia i stosowania prawa. Posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dyscyplin prawa uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych, o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych, o podstawową wiedzę ekonomiczną oraz posiada umiejętności wykorzystania ich w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego.

Absolwent jest przygotowany do stosowania prawa cywilnego, administracyjnego i karnego w praktyce, do udziału w życiu państwa oraz organów administracji rządowej i administracji samorządowej oraz posiada wiedzę przydatną do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze (sądowa, prokuratorska, adwokacka, notarialna, radcowska i komornicza). Program studiów prawniczych jest oparty na klasycznych wzorcach europejskich oraz wykorzystujący uniwersytecką formułę studiów ukierunkowaną na administrację publiczną i zarządzanie, a także na działalność organów wymiaru sprawiedliwości. Plan zajęć zawiera kompletne zestawienie przedmiotów przewidzianych na studiach prawniczych (standardy resortowe i specjalności zawodowe). Studia na kierunku prawo Wyższej Szkole Menedżerskiej prowadzone są przez okres pięciu lat (10 semestrów). Poza tym studia na kierunku Prawo charakteryzują się swobodą kształtowania swoich zainteresowań poprzez wprowadzenie indywidualnego toku studiów. Absolwent jest w szczególności przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w instytucjach społecznych i sektorze prywatnym (m.in. doradztwie prawnym). Studenci Wydziału Prawa wiedzę teoretyczną uzyskaną na zajęciach dydaktycznych mogą wykorzystać w praktyce poprzez realizację studenckich praktyk zawodowych, które odbywają m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej oraz w prokuraturach, sądach, kancelariach prawnych oraz zapoznają się z pracą m.in. ławników, kuratorów i referendarzy. Program nauczania prawa na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie wyróżnia się wprowadzeniem rozszerzonej propozycji licznych wykładów monograficznych (Prawo karne skarbowe, Ekspertyza pismoznawcza i daktyloskopijna w procesie karnym i cywilnym, Integracja Europejska, Prawo ochrony środowiska, Polityka kryminalna, Podstawy organizacji zarządzania, Prawo karne gospodarcze, Prawo bankowe, Prawo upadłościowe i naprawcze, Prawo wyznaniowe, Sądownictwo międzynarodowe) oraz przedmiotów uzupełniających (Historia doktryn politycznych i prawnych, Podstawy ekonomii, Podstawy socjologii, Ustrój organów ochrony prawnej, Prawo handlowe, Prawo międzynarodowe prywatne, Informatyka prawnicza, Prawa człowieka, Kryminologia, Kryminalistyka), które stwarzają możliwość pogłębiania wiedzy specjalistycznej. Zajęcia urozmaicone są dodatkowymi warsztatami praktycznymi z zakresu erystyki, retoryki prawniczej oraz konkursów krasomówczych.

Obok przedmiotów realizowanych na wszystkich wydziałach prawa program nauczania Wyższej Szkoły Menedżerskiej został poszerzony o szereg przedmiotów karnistycznych, jak w szczególności : psychologia sądowa, psychiatria sądowa, medycyna sądowa, prawo karne skarbowe. Ponadto na Wydziale Prawa studenci biorą aktywny udział w działalności licznych kół naukowych. Uczestnictwo w nich sprawia, ze pogłębiają swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętych dziedzin prawa. Wykładowcami są zarówno teoretycy prawa, ekonomii, zarządzania, oraz wybitni praktycy (sędziowie: Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego), prokuratorzy i adwokaci, a także notariusze i radcy prawni, którzy zapoznają studentów z bieżącą problematyką prawną. Ponadto studia są wzbogacone o lektoraty z języków obcych (angielski, francuski, włoski, rosyjski), a także o lektorat z języka łacińskiego dla prawników.

Program studiów uwzględnia również zajęcia z informatyki dla prawników ze szczególnym naciskiem położonym na znajomość aplikacji Lex Polonica, Lex Omega i system informacji prawnej Legalis.

Absolwent posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych oraz występowania w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których prawo obowiązujące wskazuje mediację jako zalecany sposób rozstrzygania sporów prawnych.

Absolwent kończący ten kierunek będzie przygotowany do wykonywania wszystkich zawodów prawniczych w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej.

Ponadto będzie on wykwalifikowany do podjęcia pracy naukowej.

Prawo - studia (jednolite) trwają przynajmniej 10 semestrów, ECTS≥300. Absolwent studiów posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Posiada umiejętności rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania przepisów.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.
Autor: Maria Szyszkowska
Prawo
Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.
Autor: Mark Twain
Prawo
Ludzie skłonni są myśleć, że to, co jest legalne, musi być dobre.
Autor: Mariusz Dzierżawski, Wygrana wojna o życie, rp.pl, 25 września 2013
Polityka Prywatności