Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Psychologia

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia

Dlaczego warto?

  • SWPS stanowi jeden z najważniejszych ośrodków psychologicznych w Polsce. Cieszy się uznaniem autorytetów w dziedzinie psychologii, a także studentów.
  • SWPS oferuje studia doktoranckie w zakresie psychologii, a także posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora habilitowanego.
  • najlepsza kadra psychologiczna, m.in. prof. Paweł Boski, prof. Andrzej Falkowski, prof. Anna Grabowska, prof. Irena Heszen, prof. Jerzy Karyłowski, prof. Magdalena Marszał-Wiśniewska, prof. Jerzy Mellibruda, prof. Jerzy Miziołek, prof. Andrzej Nowak, prof. Grzegorz Sędek, prof. Krystyna Skarżyńska, prof. Ewa Trzebińska, prof. Jerzy Trzebiński
  • wyjątkowe specjalności, np. neurokognitywistyka, psychologia nowych technologii
  • możliwość profilowania wykształcenia dzięki różnorodnej oferty specjalności, specjalizacji, studiowania psychologii w języku angielsku, a także oferty psychologii dla magistrów
  • nacisk na przekazanie studentom nie tylko teoretycznych wiadomości, ale także na wykształcenie umiejętności praktycznych
  • specjalistyczny język angielski dla psychologów

Ocena programowa PKA

Data: 2016-04-07
Ocena: wyróżniająca
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż wysoki poziom kształcenia na kierunku ,,psychologia” prowadzonym na Wydziale Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim uzasadnia wydanie oceny wyróżniającej.

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe tj. jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia; liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia; współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia; jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu praktycznym i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia; jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się i wchodzenia na rynek pracy, a także w jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów, uzyskały ocenę „wyróżniająco”.
Psychologia - jest to nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada też wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem (z greckiego ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie).
Wikipedia
Psychologia - studia (jednolite magisterskie) trwają przynajmniej 10 semestrów, ECTS≥300. Absolwent powinien posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Powinien wykazać się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a w szczególności umieć kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym.
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Psychologia pozwala nam zrozumieć wiele rzeczy, ale nie może mówić ludziom, jak żyć. Psychologia jest przede wszystkim nauką i korzysta z metod naukowych – niczego nie wie na pewno i o niczym nie powinna przesądzać. Może jedynie podpowiedzieć, jakimi drogami najłatwiej dotrzeć do celu, ale nie powie nam, do jakich celów dążyć.
Autor: Tomasz Witkowski
Psychologia
Jak wiadomo, psychologia to nauka polegająca na badaniu studentów psychologii.
Autor: Wojciech Orliński, Testosteron, blog Wojciecha Orlińskiego, 18 kwietnia 2017.
Psychologia
Jeśli chce się odkrywać nowe światy, najlepiej ich szukać poza psychologią. Daje ona złudzenie głębi, lecz takie samo złudzenie wywołują umieszczone naprzeciw siebie lustra.
Autor: William Kirk Kilpatrick
Polityka Prywatności