Studia magisterskie jednolite

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Psychologia

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2018-10-25
inne oceny
Studia na kierunku Psychologia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie diagnozy psychologicznej, profilaktyki i terapii, a także zapewniają specjalistyczne umiejętności, które służą niesieniu pomocy osobom jej potrzebującym, oraz zdobycie niezbędnych kompetencji osobistych i społecznych.

W zależności od wybranej specjalności, studenci poznają czym jest planowanie polityki kadrowej, kierowanie zespołem i motywowanie pracowników w różnych typach organizacji, lub zostaną przygotowani do działań edukacyjnych i promowania zdrowia, stawiania diagnoz i prowadzenia terapii zaburzeń i chorób oraz niesienia pomocy psychologicznej osobom w wieku podeszłym, przewlekle i terminalnie chorym.

Poznają istotę komunikacji interpersonalnej i społecznej, jej wpływu na jakość relacji interpersonalnych, problematyki psychopatologii w relacjach społecznych , różne koncepcje tożsamości społecznej człowieka, metodologię badań społecznych, psychologię zachowań konsumenckich, problematykę wpływu społecznego i perswazji opartej na najnowszych założeniach języka komunikatu perswazyjnego. Wybrane specjalności umożliwią zgłębienie istoty konfliktów oraz poznanie konstruktywnych sposobów ich rozwiązywania- od technik negocjacji do stosowania mediacji z wykorzystaniem coachingu i mentoringu, jako współczesnych metod działania psychologii zarządzania i sportu.

Kariera zawodowa Absolwenta

Absolwent kierunku PSYCHOLOGIA będzie mógł wykazać się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a w szczególności potrafić kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Będzie posiadał umiejętności projektowania, realizowania i ewaluacji działań o charakterze aplikacyjnym oraz kompetencje metodologiczne wraz z gruntowną znajomością teorii opisujących i wyjaśniających zachowanie człowieka.

Będzie przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych i podejmowania pracy w różnych zawodach, podczas studiów uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe związane z wybraną specjalnością wykazując się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi tej specjalności. Będzie znał język angielski w stopniu umożliwiającym samodzielne studiowanie tekstów z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych.

Dodatkowe informacje

Psychologia - jest to nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada też wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem (z greckiego ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie).
Wikipedia
Psychologia - studia (jednolite magisterskie) trwają przynajmniej 10 semestrów, ECTS≥300. Absolwent powinien posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Powinien wykazać się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a w szczególności umieć kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym.
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
Autor: Antoni Jozafat Nowak, Psychologia XX-XY, Rzeszów 2011, s. 87.
Psychologia
Prawdziwemu chrześcijaństwu nie jest po drodze z psychologią. Kiedy próbuje się je łączyć, kończy się to najczęściej rozwodnieniem chrześcijaństwa, nie zaś chrystianizacją psychologii. Jednak proces ten jest subtelny i rzadko zauważany.
Autor: William Kirk Kilpatrick: Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię? W Drodze, Poznań 2007, s. 20.
Psychologia
Jak wiadomo, psychologia to nauka polegająca na badaniu studentów psychologii.
Autor: Wojciech Orliński, Testosteron, blog Wojciecha Orlińskiego, 18 kwietnia 2017.
Polityka Prywatności