Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
EUHE:

Kierunek Pielęgniarstwo - II stopnia

Język: polski
Grupa kierunków: medyczne
System studiów: niestacjonarne
EUH-E jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce uzyskałą uprawnienia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo -studia II stopnia (magisterskie).

Pielęgniarstwo II-go stopnia

EUH-E jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce uzyskałą uprawnienia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo -studia II stopnia (magisterskie).
Kształcenie mogą podejmować osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Zajęcia odbywają się średnio w co drugi weekend.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów II stopnia kierunku pielęgniarstwo, który posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych. Posiada umiejętności w zakresie:

-       rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych wynikających ze specyfiki zadań zawodowych, jak i warunków ich realizacji;

-       określania standardów profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia oraz ich wdrażanie do praktyki zawodowej

-       prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności na rzecz rozwoju zawodu wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń, prowadzenia wymiany informacji oraz upowszechniania uzyskanych wyników dla rozwoju pielęgniarstwa

-       organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki

-       organizowania pracy podwładnych i własnej zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji

-       wykorzystywania przepisów prawa w działalności zawodowej oraz stosowanie w praktyce norm prawnych w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych)

-       opracowywania założeń polityki kadrowej oraz planu zatrudniania personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską

-       opracowywania i wdrażania do praktyki zawodowej narzędzi monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej

-       dokonywania doboru i stosowania określonych metod, technik organizatorskich i technik zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu podsystemu pielęgniarstwa

-       dokonywania doboru optymalnych i stosowania wybranych metod nauczania i uczenia się w określonych sytuacjach postępowania dydaktycznego, edukacji zdrowotnej w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć

-       opracowywania programów edukacji zdrowotnej i ich realizowania w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych
Strona www uczelni: http://www.euh-e.edu.pl
Nieudany zamachu na Adolfa Hitlera miał miejsce 20 lipca 1944 r. w jego kwaterze w Wilczym Szańcu niedaleko Kętrzyna na Mazurach. Bezpośrednim wykonawcą zamachu był 36-letni pułkownik hrabia Claus Schenk von Stauffenberg, który po zamordowaniu Hitlera planował wraz z innymi współspiskowcami przejąć władzę w III Rzeszy.
Flora Islandii jest jedną z najmłodszych w Europie. „Podczas ostatniego zlodowacenia cała wyspa pokryta była lądolodem, który zupełnie zniszczył wszelkie życie roślinne. Po ustąpieniu lądolodu rozpoczęła się kolonizacja Islandii przez rośliny, która ze względu na dużą odległość od kontynentu nie była łatwa. Dlatego na Islandii spotkać można dzisiaj nieco ponad 400 gatunków roślin. To naprawdę niewiele, kiedy porównamy to z liczbą gatunków we florach innych krajów europejskich, liczoną w tysiącach” – mówi szef zespołu, dr Paweł Wąsowicz z Islandzkiego Instytutu Historii Naturalnej (IINH). Obecnie lodowce zajmują nieco ponad jedną dziesiątą Islandii.