Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
system studiów  
Elbląg, Polska
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Pielęgniarstwo

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: medyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.euh-e.edu.pl
EUH-E jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce uzyskałą uprawnienia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo -studia II stopnia (magisterskie).

Pielęgniarstwo II-go stopnia

EUH-E jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce uzyskałą uprawnienia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo -studia II stopnia (magisterskie).
Kształcenie mogą podejmować osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Zajęcia odbywają się średnio w co drugi weekend.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów II stopnia kierunku pielęgniarstwo, który posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych. Posiada umiejętności w zakresie:

-       rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych wynikających ze specyfiki zadań zawodowych, jak i warunków ich realizacji;

-       określania standardów profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia oraz ich wdrażanie do praktyki zawodowej

-       prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności na rzecz rozwoju zawodu wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń, prowadzenia wymiany informacji oraz upowszechniania uzyskanych wyników dla rozwoju pielęgniarstwa

-       organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki

-       organizowania pracy podwładnych i własnej zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji

-       wykorzystywania przepisów prawa w działalności zawodowej oraz stosowanie w praktyce norm prawnych w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych)

-       opracowywania założeń polityki kadrowej oraz planu zatrudniania personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską

-       opracowywania i wdrażania do praktyki zawodowej narzędzi monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej

-       dokonywania doboru i stosowania określonych metod, technik organizatorskich i technik zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu podsystemu pielęgniarstwa

-       dokonywania doboru optymalnych i stosowania wybranych metod nauczania i uczenia się w określonych sytuacjach postępowania dydaktycznego, edukacji zdrowotnej w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć

-       opracowywania programów edukacji zdrowotnej i ich realizowania w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
15multi_d1n_Banner_220x300_SEP_PL.jpg