Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
EUHE:

Kierunek Pielęgniarstwo - II stopnia

Język: polski
Grupa kierunków: medyczne
System studiów: niestacjonarne
EUH-E jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce uzyskałą uprawnienia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo -studia II stopnia (magisterskie).

Pielęgniarstwo II-go stopnia

EUH-E jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce uzyskałą uprawnienia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo -studia II stopnia (magisterskie).
Kształcenie mogą podejmować osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Zajęcia odbywają się średnio w co drugi weekend.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów II stopnia kierunku pielęgniarstwo, który posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych. Posiada umiejętności w zakresie:

-       rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych wynikających ze specyfiki zadań zawodowych, jak i warunków ich realizacji;

-       określania standardów profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia oraz ich wdrażanie do praktyki zawodowej

-       prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności na rzecz rozwoju zawodu wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń, prowadzenia wymiany informacji oraz upowszechniania uzyskanych wyników dla rozwoju pielęgniarstwa

-       organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki

-       organizowania pracy podwładnych i własnej zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji

-       wykorzystywania przepisów prawa w działalności zawodowej oraz stosowanie w praktyce norm prawnych w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych)

-       opracowywania założeń polityki kadrowej oraz planu zatrudniania personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską

-       opracowywania i wdrażania do praktyki zawodowej narzędzi monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej

-       dokonywania doboru i stosowania określonych metod, technik organizatorskich i technik zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu podsystemu pielęgniarstwa

-       dokonywania doboru optymalnych i stosowania wybranych metod nauczania i uczenia się w określonych sytuacjach postępowania dydaktycznego, edukacji zdrowotnej w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć

-       opracowywania programów edukacji zdrowotnej i ich realizowania w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych
Strona www uczelni: http://www.euh-e.edu.pl
Odpowiada historyk prof. Urszula Oettingen z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w rozmowie z Markiem Klapa z Pap-u.
MK: Jest już po zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, ale przed rozpoczęciem Wielkiej Wojny. Czy już wtedy było wiadomo, że zbliża się konflikt o charakterze globalnym?
28 lipca 1914 r. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, co było konsekwencją dokonanego miesiąc wcześniej w Sarajewie zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Wojna szybko przerodziła się światowy konflikt, który pochłonął życie prawie 10 mln żołnierzy. Wybuch wojny oznaczał kres XIX-wiecznego porządku politycznego w Europie, ustalonego w 1815 r. na Kongresie Wiedeńskim, kończącym okres wojen napoleońskich. System ten zasadzał się na koncepcji równowagi sił, którą zaburzyły zakrojone na szeroką skalę zbrojenia, wywołane wzmożoną rywalizacją mocarstw na kontynencie europejskim przed 1914 r.