państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Biofizyka

Magisterskie jednolite
Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Są to pięcioletnie jednolite studia magisterskie, które umożliwiają poznanie metod stosowanych przez współczesną fizykę eksperymentalną i teoretyczną do badania struktury biocząsteczek oraz procesów zachodzących na poziomie molekularnym, a także umożliwiają opanowanie podstaw biologii molekularnej.

Program studiów obejmuje zaawansowane kursy dotyczące biofizyki komórki, modelowania molekularnego i bioinformatyki. Ponadto, program studiów umożliwia poznanie podstaw takich metod jak spektroskopia NMR, EPR, Ramana i w podczerwieni oraz krystalochemii i spektrometrii masowej.

Kursy obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne. Studenci poznają języki programowania oraz obsługę pakietów programowych wykorzystywanych przez biofizykę molekularną. Kadra naukowa i dobrze wyposażone pracownie gwarantują wysoki poziom nauczania.

Profil absolwenta

Absolwenci uzyskują tytuł magistra biofizyki. Absolwenci są przygotowani do pracy w wyspecjalizowanych placówkach badawczych, medycznych czy wdrożeniowych i w laboratoriach przemysłowych. Umiejętność posługiwania się technikami komputerowymi umożliwia też absolwentom zatrudnienie w firmach opracowujących i rozwijających oprogramowanie użytkowe.

Ocena programowa PKA

Data: 2014-06-26
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w stopniu wyróżniającym spełnia wymagania dotyczące programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej oraz prowadzenia badań naukowych, zaś w stopniu w pełni – wymagania dotyczące koncepcji rozwoju kierunku, celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się, a także wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Poziom prowadzonego kształcenia spełnia zatem przyjęte kryteria jakościowe w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Biofizyka - jest dziedziną naukową z pogranicza fizyki i biologii, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek. Opisuje procesy i przemiany, np.: procesy energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanikę ruchów. Bada struktury cząsteczkowe i procesy fizyczne w komórce. Biofizyka jest blisko związana z biochemią (organiczne struktury cząsteczkowe).
Wikipedia